Co je Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ)

Ochrana biodiverzity je již delší dobu jedním z důležitých témat v oblasti ochrany životního prostředí nejen v České republice, ale i na celém světě. V České republice za ochranu biodiverzity ( = genetických zdrojů) důležité pro výživu a zemědělství  zodpovídá Ministerstvo zemědělství ČR (MZe).

Proto MZe v roce 1993 vyhlásilo „Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství“(NPGZ) s cílem zabezpečit trvalé uchování, dostupnost a setrvalé využívání genetických zdrojů významných pro výživu a zemědělství, které se nacházejí na území České republiky. Tento národní program se řídí zákonnými předpisy ČR  a mezinárodními smlouvami:

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)

Vyhláška č. 72/2017 Sb., o genetických zdrojích zvířat

Vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů, ve znění vyhlášky č. 2013/2017 Sb

Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD)

Nagojský protokol

Mezinárodní smlouva o genetických zdrojích rostlin (IT PGRFA)

Tento program není jen resortním strategickým programem, ale Česká republika prostřednictví MZe finančně podporuje aktivity jeho účastníků. Tento národní program je vždy vyhlašován na několikaleté období, přičemž mezi jednotlivými etapami dochází k  úpravám podle aktuálního stavu a možnostech využití genetických zdrojů a na základě prohlubujících se znalostí o konkrétních genetických zdrojích a metod jejich uchovávání a charakterizace.

V současné době se realizuje národní program určený pro období 2023-2027. Základní cíle  realizace NPGZ jsou vytyčeny v programovém dokumentu (v současnosti Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023–2027 – č. j.: MZE-62216/2022-13113) a v jeho Akčním plánu. Akční plán podrobným způsobem rozvádí aktivity a specifické činnosti, které jsou v Národním programu stanoveny pro jednotlivé podprogramy tak, jak byly identifikovány na základě Akčních plánů FAO a specifických potřeb rozvoje práce s genetickými zdroji v ČR.

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství se člení na tři níže uvedené podprogramy.

1) Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

2) Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství

3) Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

————————————————–

Cíle NPGZ

Základním cílem Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství je zajištění dlouhodobého uchování genetických zdrojů rostlin, zvířat, mikroorganismů a drobných živočichů významných pro výživu a zemědělství, v souladu s národními právními předpisy, mezinárodními závazky a potřebami uživatelů genetických zdrojů a za účelem udržitelného rozvoje zemědělství v ČR, adaptace na změnu klimatu a zachování kvality venkovského prostoru.

K naplnění základního cíle jsou proto stanoveny následující dílčí cíle:

1) Zajistit ochranu a dlouhodobé uchovávání genetických zdrojů evidovaných v Národním programu s využitím vhodných a aktuálních metod konzervace.

2) Shromažďovat historické, současné a nové genetických zdrojů významné pro výživu a zemědělství, které se nachází na území ČR, včetně repatriací původních českých materiálů ze zahraničí, a racionálně rozšiřovat kolekce, sbírky a chovy genetických zdrojů o nové genetických zdrojů ze zahraničí v souladu s potřebami jejich uživatelů.

3) Zajistit hodnocení a charakterizaci genetických zdrojů, tzn. poznání vlastností, znaků a genetické diverzity těchto zdrojů a za účelem vyhodnocení jejich využití pro zlepšování biologického potenciálu a užitných vlastností odrůd rostlin, druhů a plemen zvířat a kmenů mikroorganismů.

4) Vést přehlednou evidenci a dokumentaci o uchovávaných a poskytovaných genetických zdrojích, včetně mezinárodní výměny informací.

5) Garantovat dostupnost genetických zdrojů uchovávaných v ČR pro uživatele a poskytovat GZ a relevantní informace domácím, a zahraničním uživatelům v souladu s národními a evropskými zákonnými požadavky a dalšími mezinárodními závazky.

6) Vytvářet předpoklady pro efektivní a udržitelné využívání genetických zdrojů v souladu s potřebami zemědělské praxe, zpracovatelů komodit a spotřebitelů, a na podporu environmentálních funkcí zemědělství a adaptace na změnu klimatu.

7) Garantovat mezinárodní závazky ČR za oblast genetických zdrojů a agrobiodiverzity a podílet se tak v globálním měřítku na ochraně genetických zdrojů a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů vyplývajících z jejich využívání.

 

Rada Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

Rada Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále „Rada NPGZ MZe) řídí Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a je složená ze zástupců MZe a koordinátorů jednotlivých podprogramů. Úkolem Rady NPGZ MZe je vytvářet nezbytný organizační rámec pro zajištění práce s genetickými zdroji významnými pro výživu a zemědělství. Rada NPGZ MZe rozhoduje o věcné náplni, koordinaci Národního programu a o rozdělení schválených finančních prostředků na jednotlivé podprogramy, stanovuje a schvaluje priority, zaměření a aktivity jednotlivých podprogramů, aktualizuje a uvádí je do plného souladu s výše uvedenými zákonnými normami a mezinárodními závazky a slouží jako arbitr při případných sporech.

Předsedou rady je: Ing. Vlastimil Zedek (ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství MZe)
členy rady jsou: Ing. Jiří Jungr (vedoucí oddělení OZE a environmentálních strategií MZe)
Mgr. Petra Zábojová (oddělení OZE a environmentálních strategií MZe)

Mgr. Iva Křížková, PhD. (oddělení OZE a environmentálních strategií MZe)

zástupce Odboru potravinářského MZe

zástupce Odboru rostlinných komodit Mze

zástupce Odboru živočišných komodit Mze

Ing. Vojtěch Holubec, CSc. (VÚRV)

Ing. Petr Komínek, Ph.D. (VÚRV)

Ing. Tomáš Němeček, Ph.D. (VÚŽV)